YDS Hazırlık KurslarıYDS hazırlık kurslarımız alışıla gelmiş kursların aksine, sınavın her bölümü için özel test tekniği vermesi ile faklıdır. YDS kurslarımıza katılan adaylar seviyelerine veya daha önceki YDS puanlarına göre sınıflandırılarak derslere kabul edilirler.

 • İngilizce Test Teknikleri
 • Akademik Gramer Eğitimi
 • Akademik Kelime Eğitimi
 • Akademik Okuma Eğitimi
 • Çıkmış KPDS Sorularının Çözümü
 • Özgün Deneme Sınavları

YDS nedir?

Yabancı DilBilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan“Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve EsaslarıHakkında Yönetmelik” uyarınca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)tarafından yapılmaktadır.  Almanca,Arapça,  Fransızca, İngilizce,İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi,dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır.

 İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD,İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavdaİngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikanİngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantajoluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir. Sınavlarda sözlükve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.

Bu sınav eskidenyapılan KPDS ve ÜDS’nin birleştirilmesinden ortaya çıkan bir dil bilgisi seviyebelirleme sınavıdır. Kamu personelinin veya kamuda görev alacak olan personelindil bilgisini ölçmeye yönelik hazırlan bu sınav akademik hayatta lisansüstüçalışmaların ön koşulu olarak da kullanılmaktadır. Uzmanlık, görevde yükselmeveya yurt dışı görevlendirmeleri gibi pek çok alanda da YDS puanı talepedilmektedir. 


E-YDS nedir? Nasıl Başvurulur

e-YDS, yönetmelik YDS ileeşdeğerdir. e-YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklar, YDS’ye girenadayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır.

e-YDS’ye katılmak isteyen biraday, sadece bir kez sınava girmek için sınav ücreti ödeyebilir. Sınava girilenaydan itibaren 12 aylık bir zaman dilimi içerisinde ikinci defa e-yds başvurusuyapılamaz.  e-YDS’ye katılmak amacıylasınav ücreti ödeyen bir adayın, sınava katılsın veya katılmasın takip eden 12ay içinde yeniden sınav ücreti ödemesi sistem tarafından engellenecektir.Örneğin  2016 yılı Kasım ayında sınavabaşvuru yapabilen bir aday 2017 Kasım ayına kadar tekrar e-YDS  başvurusu yapamaz. Ancak e-YDS’ye başvuruyapsın veya yapmasın bir aday ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılan normalYDS’ye  başvuru yapabilir.

e-YDS elektronik ortamda,  Ankara, İstanbul ve İzmir’deki sınavmerkezlerinde belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılacaktır. Bu nedenle sınavabaşvuracak adayların kişisel bir bilgisayarı kullanma bilgisine/becerisinesahip olmaları gerekmektedir. Sınavda, adaylara bilgisayar kullanma eğitimiveya herhangi bir şekilde bilgisayar kullanım desteği sağlanmayacaktır.

e-YDS normal YDS ile içerik olarakaynıdır. Daha kolay veya daha zor değildir.12 aylık dönemde sadece bir kezbaşvuru hakkı verildiği için elektronik ortamda sınav çözmeye ve daha önemlisiYDS’ye bilgi ve pratik bakımından hazır olunmadan adayların başvuru yapmasıtavsiye edilmez.

Örnek e-YDS için ÖSYM sitesindekisınav veya www.yds.net sitesindeki 5 adet ücretsiz deneme sınavı çözülebilir.


Yabancı Dil Sınavı (YDS) Kurslarımız

Yabancı Dil Sınavı (YDS) hazırlık kurslarımızkelime bilgisi, okuma-anlama becerisi, çeviri becerisi ve dilbilgisi (gramer)öğretimini kapsamaktadır.

Sınavda test edilen bu dörtunsurdan kelime bilgisi en zor olduğu için derslerde kelime ağırlıklı birçalışma okuma-çeviri ile desteklenmektedir. Gramer(dilbilgisi) öğretiminde isekonular sınavda çıktığı oranda anlatılmaktadır. Derslerde gerekli kelime, okumave gramer alt yapısı sağlandıktan sonra sınavın her bölümü için test tekniği vesoruları daha rahat çözmek için yapılması gerekenler anlatılmaktadır.

YDS kurslarımıza başvuran adaylar kursumuzdayapılan sınava göre veya daha önceki YDS puanlarına göre sınıflandırılarak kendi dil seviyelerine uygun gruplarda derslerekabul edilirler.

Derslerde kelime, konu anlatımı/ soruçözümü, okuma ve çeviri yapılmaktadır.

 • YDS Kelime Eğitimi
 • YDS Kelime Testleri
 • YDS Okuma ve Çeviri Eğitimi
 • YDS’ ye Yönelik Gramer Eğitimi
 • YDS Soru Türleri için TestTeknikleri
 • Çıkmış KPDS/ÜDS/ YDS SorularınınÇözümü
 • Tekrar Testleri
 • 40 ADVANCED Tests
 • Özgün Deneme Sınavları

YDS Hazırlık Dönemleri Nelerdir?

YDS İLKBAHARsınavı ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre Mart ayının sonunda veya Nisan ayınınbaşında yapılmaktadır. Bu sınav için hazırlık kurslarımız Eylül ayında başladığıiçin 6-7 aylık bir zamana yayılmaktadır. Haftalık ders günleri ve ders saatleridaha azdır. İşlenen konuları ve kelimeleri öğrenmek ve pekiştirmek için adaylardaha uzun bir süreye sahiptirler. İngilizce altyapısı zayıf olan veya hiçolmayan adaylar için uzun bir zamana ihtiyaç olduğu için bu dönem dahauygundur.  Yoğun içerikle zamana yayılanbir programla sıfırdan başlayan bir çalışma için bu dönem tavsiye edilmektedir.Sınava daha önce giren ve 30 puandan daha yüksek puanı olan adaylara danotlarını yükseltmeleri için zamana yayılan bir çalışma daha verimli olacağıiçin bu dönemde açılan haftalık bir veya 2 günlük programlar ve 60 puan ve üstügruplar için tek günlük programlar tavsiye edilmektedir. Sınava son 2 aydaçalışmak başarı şansını ciddi oranda azaltacağı için alt yapısı uygun olmayanadaylara  bir sonraki dönemde kursabaşlamaları tavsiye edilir.

YDS SONBAHARsınavı genelde Eylül ayının başında yapılmaktadır. Bu sınav için hazırlıkkurslarımız Mart ayında başladığı için 6 aylık bir zamana yayılmaktadır. Martve Nisan ayında kursa başlayabilen adayların da haftalık ders saatleri dahaazdır. İşlenen konuları ve kelimeleri öğrenmek ve sindirmek için adaylar dahauzun bir süreye sahiptirler. Ancak üniversitelerin kapanma tarihi, ALES, arasınavlar, finaller, KPSS gibi sınavlar yüzünden adayların çoğu Haziran ayındanitibaren kayıt olup derslere gelebilmektedirler. Bu durumda haftalık dersgünleri ve ders saatleri daha fazladır. İşlenen konuları ve kelimeleri öğrenmekpekiştirmek için adaylar 3 aylık bir süreye sahiptirler. Yeterli zamanı olmayanve yaz döneminde sıkça yaşanan tayin, düğün, yurt dışı görev, vb gibi bazıdurumlar nedeniyle uygun bir çalışma ortamı olmayacak adaylara da bir sonrakidönemde kursa başlamaları tavsiye edilir. 


NEDEN AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİ TERCİH EDİLİYOR?

AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİ olarakhazırladığımız özgün materyal ve testler ile tüm öğrencilerimizi seviyelerineuygun sınıflarda etkili bir biçimde kelime ve okuma eğitimi ile YDS’yehazırlıyoruz. Kursumuza katılan öğrenciler dersler, ek dersler, online ekdersler ve  zengin kaynaklardanyararlanmaktadır.

YDS kurslarımız Genel İngilizceöğretiminden çok daha farklı bir anlayış ve sistemle bol kelime,okuma ve çevirihizmeti vermektedir. Kursumuzda öğrencilerimize çeşitli kaynaklardan izinsiz alınanfotokopiler yerine özgün kaynaklarımız verilmektedir. YDS öğrencilerimize sunulanhizmetler şunlardır:

1) DERS KİTAPLARI Tüm öğrencilerimize ders kitaplarımız KURS ÜCRETİNE DAHİL OLARAK  seviyelerine göre verilen kaynaklar:  Sadece kurs öğrencilerine verilen ve piyasadasatılmayan YDS Starter Gramer Kitabıve  YDSExclusive Kelime, Okuma ve Soru Türleri Kitabı’na ek olarak okuma kitabıolan Reading Plus, 40 ADVANCED Test, Çıkmış Sorular Kitabı, 10Özgün Deneme Kitabı  
2) GÜÇLÜ KADRO Akın Dil Eğitim Merkezi’nin eğitim kadrosu alanında yetkin ve deneyimliöğretmenlerden oluşmaktadır.
3) EK DERSLER Öğrencilerimize ÜCRETSİZ olarak  “KelimeGeliştirme” ,“ Okuma-Çeviri”  ve “SoruÇözümü” ek dersleri en deneyimli öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir.  Sınıf ve sınav takvimine bağlı olarakdeğişmekle birlikte bir dönemde 100 ders saatinin üzerinde ek dersverilmektedir. 
4) BOL SORU, KAYNAKLAR VE ÖZGÜN SORULAR İLE ÇALIŞMA 

AKIN Dil Eğitim Merkezi tarafındansadece kurs öğrencileri için hazırlanan ve piyasada satışı olmayan YDS Exclusive kitabı özgün soru, kelimeçalışmaları, okuma alıştırmaları ve makaleler içermektedir.  Özgün sorulardan oluşan 40 MİNİ TEST kitabı  veTekrar testleri verilerek YDS’de çıkması muhtemel sorular üzerinde durulur.  Kurslarımızda bunlara ek olarak daha önceçıkmış tüm YDS soruları adaylar ile birlikte çözülür.  Kursumuzda her dönem yeni sorularhazırlanmakta ve öğrencilerimize test olarak verilmektedir.

5) UYGUN FİYAT Akın Dil Eğitim Merkezi tüm eğitim ve destek hizmetlerini piyasakoşullarına kıyasla uygun fiyatlar ile vermektedir. Kurs fiyatları ve ödemeşekilleri hakkında eğitim danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.
6) TELAFİ DERSLERİ YDS kurslarımıza katılan öğrencilerimizin ders kaçırmaları halinde   danışmanlarımızın yönlendireceği gruplar ile derslere  girerek telafi / tekrar yapmaları ve/veya www.yds.net’ te olan konu anlatım videoları ile telafi yapmaları sağlanır. Bu sayede hiç bir öğrencimiz konu bakımından eksik kalmamaktadır. Telafi derslerinin tümü AKIN Dil Eğitim Hizmetleri‘nin eğitim personeli tarafından verilmektedir. Telafi/Tekrar dersleri almak için öğrencimiz olmanız yeterlidir.
7) AKILLI TELEFON UYGULAMALARI

AKILLI TELEFON UYGULAMALARI            YDS kelime ve okuma ağırlıklı bir çalışma gerektirdiği için daha fazla ve her yerde kelime-okuma çalışması yapılmasına olanak sağlayan ve kendi içinde sözlüğü olan ücretsiz uygulamalarımız bulunmaktadır. Derslerde anlatılan kelimeleri pekiştirmek için “AKIN YDS KELİME”, "iNGİLİZCE" ve okuma için “READING WORDS PRO” uygulamasını indiriniz:


https://play.google.com/store/apps/developer?id=Ak%C4%B1n+Dil+E%C4%9Fitim+Merkezi

https://itunes.apple.com/tr/developer/akin-dil-egitim-merkezi/id618037343

8) YDS.NET www.yds.net ile kelime, gramer, okuma ve çeviri çalışması ve alıştırmaları yapabileceğiniz bir online (çevrim içi) ve offline (çevrimdışı) platform kurs süreniz boyunca ücretsiz olarak hizmetinize açılmaktadır.
9) YDS GENEL TEKRAR KAMPI ve TANITIM GÜNLERİ

YDS dersleri bittikten sonra kurs program ve müfredatından bağımsız olarak sınav öncesindeki son haftaiçi günlerinde kurucumuz Ahmet Akın tarafından genel tekrar amaçlı ve sınav tekniği odaklı YDS kampı ve örnek uygulamaları yapılmaktadır. Hafta içi beş gün süre ile aynı içerik ile günde iki oturum halinde sabah ve akşam yapılmaktadır. Her gün için en son sınava ve değişikliklere göre hazırlanmış farklı kitapçıklar basılmaktadır. Her soru türünün çözümü tek tek ele alınıp 5 (beş) gün boyunca kelime tekrarı ve soru çözümüne yönelik örnek uygulamaları yapılmaktadır. Katılım tamamen isteğe bağlıdır. Bu program çerçevesinde bir sonraki dönemde kursa ilk defa katılacak olan adaylar, veya notunu yükseltmek isteyen kursiyerlerimiz için, Genel İngilizce , TOEFL, IELTS ve yurt dışı eğitim  branşlarında tanıtım masaları kurulmakta ve program tanıtımları yapılmaktadır.

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE ÜCRETSİZ “KELİME GELİŞTİRME DERSLERİ” VERİLMEKTEDİR KAÇIRDIĞINIZ DERSLER İÇİN ÜCRETSİZ “DERSLER”
YDS sınavlarına hazırlanan adaylarımızın mutlak başarıya ulaşabilmeleri için kursumuzda belirli bir program dahilinde devam eden “kelime geliştirme dersleri” verilmektedir. Bu özel program hafta içi akşam saatlerinde verilmektedir. Kelime geliştirme derslerimize katılan öğrencilerimize tüm kaynak ve ders malzemeleri de AKIN Dil Eğitim tarafından ÜCRETSİZ olarak verilmektedir. YDS kurslarımıza katılan öğrencilerimizin ders kaçırmaları halinde veya ek ders talep etmeleri halinde, danışmanlarımızın yönlendireceği gruplara girerek telafi / tekrar yamaları ve/veya müsait olan hocalarımız var ise kısa süreli birlikte çalışmaları sağlanır. Bu sayede hiç bir öğrencimiz konu bakımından eksik kalmamaktadır. Telafi derslerinin tümü AKIN Dil Eğitim Hizmetleri‘nin eğitim personeli tarafından verilmektedir. Telafi/Tekrar dersleri almak için öğrencimiz olmanız yeterlidir.

YDS SORU TÜRLERİ

Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test kullanılacaktır. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır.


1-6. VOCABULARY (KELİME BİLGİSİ)
 • 1 ADJECTIVE (SIFAT)
 • 1 ADVERB (ZARF)
 • 1 VERB( FİİL)
 • 1 NOUN( İSİM)
 • 2 PHRASAL VERBS( DEYİMSEL FİİL)

7-16. GRAMMAR (DİL BİLGİSİ)
 • 3 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)
 • 2 PREPOSITIONS (EDATLAR)
 • 5 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

17-21. CLOZE TEST 1 (PARAGRAF İÇİNDE BOŞLUK OLAN SORULAR)
 • 2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)
 • 1 PREPOSITION (EDAT)
 • 1 VOCABULARY (PHRASAL) (KELİME BİLGİSİ)
 • 1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

22-26. CLOZE TEST 2
 • 2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)
 • 1 PREPOSITION (EDAT)
 • 1 VOCABULARY (VERB) (FİİL)
 • 1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

27-36. SORULAR SENTENCE COMPLETION(10 CÜMLE TAMAMLAMA SORUSU)

37-42. SORULAR TRANSLATION
 • 6 ÇEVİRİ SORUSU
 • 3 İNGİLİZCE-TÜRKÇE
 • 3 TÜRKÇE -İNGİLİZCE

43-62. SORULAR READING PASSAGES
 • TOPLAM 5 OKUMA PARÇASI
 • HER BİR PARÇA 4 SORUDAN OLUŞUR

63-67. SORULAR DIALOGUE COMPLETION (5 DİYALOG TAMAMLAMA SORUSU)

68-71. SORULAR RESTATEMENT (4 İNGİLİZCE ANLAMCA EN YAKIN CÜMLEYİ BULMA SORUSU)

72-75. SORULAR PARAGRAPH COMPLETION (4 PARAGRAF TAMAMLAMA SORUSU)

76-80. SORULAR IRRELEVANT SENTENCE (5 ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLEYİ BULMA SORUSU)

Sınava Nasıl Hazırlanmak Gerekir?

Bireysel olarak, YDS kursları ile veya online YDS kursları ile sınava hazırlanmak mümkündür. Ancak, bu sorunun cevabı biraz da son yıllarda sınavın nasıl bir evrim geçirdiğine bakılarak cevaplanabilir.

2010 yılından itibaren KPDS ve ÜDS gibi sınavlar bir dönüşüm yaşayarak sadece tekniklerle çözülebilecek bir sınav olmaktan uzaklaşarak daha çok okuduğunu anlama, anladığınız şeyden çıkarımlar yapabilme yeterliliğinizi ölçen bir sınav olmuştur. Paragraflarda pasajın tamamına yönelik sorular, çıkarım soruları, yazar görüşleri ve 2014’te başlık soruları ön plana çıkmıştır.

Adaylar yeterli miktarda gramer(dil bilgisi) kurallarına hakim olduktan sonra bol miktarda birbirilerinden farklı okuma materyalleri üzerinde “farkında okuma” çalışmaları yapmalıdır. Elbette ne kadar gramer çalışmalıyım, hangi konuları çalışmalıyım sorusu gündeme gelecektir. Bu sınavlar gramer sınavı değildir, sınavın sadece %20′si gramer gerektirmektedir, geri kalan kısımlar ise okuduğu anlama gerektirir. Okuduğunu anlamak için çok kelime bilmek gerekecektir, ancak bu sorun kelime ezberleme yoluyla çözülmesi her zaman iyi sonuçlar vermemektedir. Bazı adaylar paragrafta geçen tüm kelimelerin anlamını çok iyi bilmesine rağmen, paragrafı anlayamamaktadır. Bunun sebebi kelimelerin bir metin içinde öğrenmek yerine ezberlenmesidir. Güçlü bir okuma çalışması ile yapılan kelime ezber çalışmaları temel alınarak kelime eşleştirme çalışmaları ile öğrenilen kelimelerin tekrarı yapılabilir. Kelimelerin Türkçe karşılıklarını öğrenmek yerine kelimelerin eş anlamlarını öğrenmeniz paragraf sorularınızı çözmenizi büyük oranında kolaylaştıracaktır.

Doğru YDS kursu seçimi ile soru türlerine doğru yaklaşımları kazanmak da büyük fayda sağlar. Seçeneklerin nasıl eleneceği, paragraf çözerken nelere dikkat edileceği, ne gibi tuzaklara düşülmemesi gerektiğini ve size zaman kazandıracak yaklaşımlar gibi çok önemli konularda bilgi ve tecrübeye sahip bir YDS kursları tercih edilmelidir .


YDS Kursları Nasıl Oluyor?

Kursları içeriklerine göre dilbilgisi odaklı, kelime odaklı, dil bilim ve kalıp odaklı, teknik odaklı veya okuma-anlama ve kelime-çeviri odaklı şekilde sınıflandırmak mümkündür.

Sürelerine göre ön hazırlıklı kurs, normal dönem YDS kursu, yoğunlaştırılmış kısa dönem veya son dönem kısa teknik kurslar olarak sınıflandırmak mümkündür.

Akın Dil Eğitim Merkezi’nde YDS kursları bütün gruplarda okuma-anlama odaklıdır ve bunun ön koşulu olan zengin kelime-çeviri içeriğine sahiptir. Bunlar sınav mantığı ile örtüşen özgün sorular ve alıştırmalar ile desteklenmektedir. Detaylı bilgi için  NEDEN AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİ TERCİH EDİLİYOR? bölümüne bakınız.


Online YDS Kursları Nasıl Oluyor?

Düzenli olarak bir YDS kursu takip etme imkanı bulunmayan veya bireysel olarak evde YDS hazırlığı yapmak isteyen adaylar online YDS kursları ile sınava hazırlanabilirler. Online kurslarda dersler internet ortamında canlı olarak yapılmaktadır. Bunun için bilgisayar ve internet altyapısının yeterli olması gerekir. Adaylar derslerde öğretmene yazarak veya sözlü olarak soru sorabilirler. Dersler kayıt edildiği için daha sonra tekrar izlenebilmektedir. Daha detaylı bilgi için YDS uzaktan öğretim sitesi olan www.yds.net ‘i incelemenizi tavsiye ederiz.